Berna Bernensis

Couleurkarten

Zum Wilden Mann - Stamm ab 1951

Zum Wilden Mann - Stamm ab 1951

sehr wahrscheinlich

sehr wahrscheinlich

sehr wahrscheinlich

sehr wahrscheinlich

Hotel Jura - Stamm ab 1927

Hotel Jura - Stamm ab 1927

1914

1914

1915

1915

1917

1917

1924

1924

1925

1925

1932

1932

1938

1938

1949

1949

1954
Boss, Smoke, Pi, Spat

1954 - Boss, Smoke, Pi, Spat

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1965
Stamm ab 1962

1965 - Stamm ab 1962

1965
Detail Stadthof (Stamm ab 1962)

1965 - Detail Stadthof (Stamm ab 1962)

1981

1981

1981

1981

1990

1990

1992

1992

2006

2006

Gegenstände

sehr wahrscheinlich

sehr wahrscheinlich

1909
Mischler v/o Mars

1909 - Mischler v/o Mars

1910
Niklaus v/o Stern

1910 - Niklaus v/o Stern

Stammtischwimpel

Stammtischwimpel

Stammtischwimpel

Stammtischwimpel

1911
Statuten
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1911 - Statuten - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1917
Biercomment
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1917 - Biercomment - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1919
Liedersammlung
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1919 - Liedersammlung - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1928 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Einladung AH-Tag
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Einladung AH-Tag - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Einladung Ball/Katerbummel
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Einladung Ball/Katerbummel - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Einladung Ball/Katerbummel
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Einladung Ball/Katerbummel - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929
Mitgliederverzeichnis
Nachlass Vontobel v/o Brutus

1929 - Mitgliederverzeichnis - Nachlass Vontobel v/o Brutus

1944
Statuten

1944 - Statuten

1881
Steinguthumpen
Ohne Jahr und 1981

1881 - Steinguthumpen - Ohne Jahr und 1981

1921
Bierzipfel

1921 - Bierzipfel

1931
Bierzipfel

1931 - Bierzipfel

1937
Bierzipfel

1937 - Bierzipfel

1946
Weinzipfel

1946 - Weinzipfel

Ohne Bild

  • 1956 - Jubiläumsschrift
  • 1981 - Jubiläumsschrift